NX

Sedan Sang Trọng Cỡ Vừa
Giá từ 3.010.000.000 VNĐ

RX

SUV Sang Trọng Cỡ Vừa
Giá từ 3.600.000.000 VNĐ

GX

SUV Sang Trọng Cỡ Lớn
Giá từ 5.970.000.000 VNĐ

LX

SUV Sang Trọng Cỡ Lớn
Giá từ 8,100,000,000 VND